ການຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?

2023-04-20

12 ເດືອນນັບຈາກວັນທີສົ່ງ, ສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດ.